fbpx

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šios Privatumo internetinėje svetainėje Tiekejai.eu taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Klientas) ir internetinėje svetainėje Tiekejai.eu (toliau – Svetainė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su užklausų pateikimui Svetainėje susijusias nuostatas. Klientas pateikdamas užklausą automatiškai patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

Taisyklių privalo laikytis visi Tiekejai.eu (toliau tekste – Duomenų valdytojas) darbuotojai ir įgalioti asmenys, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems tai yra būtina jų funkcijoms vykdyti.

Asmens duomenų tvarkymas

1. Klientui pateikiant užklausą dėl paslaugų pateikimo privalo užpildyti užklausos anketą. Tinkamam užklausos apdorojimui reikalinga pateikti tokius duomenis kaip vardas, įmonės pavadinimas, el.pašto adresas, kontaktinis telefonas, aptarnavimo vietos adresas.

2. Klientas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini užklausos įvykdymui, o Klientui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, užklausos apdoroti Duomenų valdytojas negali.

3. Klientas, pateikdamas užklausą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, užklausos formoje nurodytus savo asmens.

4. Kliento duomenys, nurodyti 1.1. punkte, renkami ir tvarkomi sutarties sudarymo arba preliminaraus pasiūlymo pateikimo tikslu (sudaryti sutartį, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su užklausos apdorojimu, pateikti pasiūlymą).

5. Kliento bei kitų tiekejai.eu internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

6. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

7. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

8. Klientas bei kiti tiekejai.eu internetinių svetainių lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

8.1 prašyti, kad Duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

8.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

8.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

8.4. teisę atšaukti sutikimą;

8.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Pildant užsakymo formą, Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Kliento pateikti duomenys, yra privaloma juos nedelsdamas atnaujinti. Klientas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.